Algemene Huurvoorwaarden Portugal Villas

Klik voor voor een afdrukbare versie van de Huurvoorwaarden Portugal villas

Artikel 1 – Begripsverklaringen. In deze huurvoorwaarden wordt verstaan onder:

A. Portugal Villas: Portugal Villas, de onderneming die aan één of meerdere personen tegen betaling accommodatie aanbiedt.
B. Huurovereenkomst: de overeenkomst waarbij  Portugal Villas  zich jegens haar wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door haar aangeboden accommodatie.
C. Huurder(s):
a. de wederpartij van Portugal Villas ;
b. degene te wiens behoeve en met wiens instemming de huurovereenkomst is afgesloten, of
c. degene die, overeenkomstig artikel 10 van deze voorwaarden, in de plaats is getreden van de oorspronkelijke wederpartij van Portugal Villas.
D. Wederverkoper: de persoon die of het bedrijf dat – eventueel – tussen huurder(s) en Portugal Villas  bij het sluiten van een huurovereenkomst. Alle in deze voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief BTW. 

Artikel 2 – Totstandkoming huurovereenkomst

1. De huurovereenkomst komt tot stand zodra de huurder(s) het aanbod van  Portugal Villas  heeft/hebben geaccepteerd. Deze acceptatie kan zowel mondeling als schriftelijk en zowel rechtstreeks als via bemiddeling van een wederverkoper plaatsvinden.
2. Het aanbod van Portugal Villas  is vrijblijvend en kan zonodig door Portugal Villas. Deze herroeping kan geschieden tot maximaal 48 uur na aanvaarding door de huurder(s).

Artikel 3 – Betaling

 1. Direct na het tot stand komen van de huurovereenkomst dient een aanbetaling te worden gedaan die gelijk is aan 50% van de totale overeengekomen huur-/reissom, met een minimum van € 250,- per accommodatie, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Het restant van de huur-/reissom dient uiterlijk 6 weken vóór de dag van vertrek te zijn bijgeschreven op de bankrekening van Portugal Villas /de wederverkoper, dan wel contant bij Portugal Villas /de wederverkoper zijn voldaan, ten bewijze waarvan een voor ontvangst getekende rekening/kwitantie moet kunnen worden overlegd.
3. Bij niet tijdige betaling kan – na sommatie en na verstrijking van de in de sommatie gestelde termijn – de huurovereenkomst door of namens Portugal Villas met onmiddellijke ingang worden opgezegd; in voornoemd geval zullen de annuleringsvoorwaarden zoals gesteld in artikel 11 van toepassing zijn.
4. Indien de huurovereenkomst binnen 6 weken voor vertrek tot stand komt, dient direct de gehele huur-/reissom te worden voldaan.

Artikel 4 – Huursom

1. De gepubliceerde huursom geldt per accommodatie, tenzij anders aangegeven. Bij de huursom inbegrepen zijn de diensten en voorzieningen die eveneens in op de website zijn vermeld.
2. De op de website gepubliceerde huursom is gebaseerd op de prijzen, heffingen en belastingen, zoals deze Portugal Villas bekend waren ten tijde van publicatie. Mochten zich tussen het tijdstip van verschijnen van de website en het tijdstip van vertrek wijzigingen voordoen in de prijzen, heffingen en belastingen, dan is Portugal Villas gerechtigd om tot 20 dagen voor de aanvang van de reis de huursom te verhogen.  Portugal Villas  zal daarbij aangeven op welke wijze de verhoging is berekend. Bedoelde wijzigingen zullen ook aanleiding geven tot verlaging van de huursom, tenzij dit in verband met de daaraan verbonden kosten in redelijkheid niet van Portugal Villas gevraagd kan worden.

Artikel 5 – Waarborgsom

1. Voorafgaande aan het verblijf in de bij Portugal Villas gehuurde accommodatie dient/dienen de huurder(s) een waarborgsom aan de sleutelhouder of eigenaar/verhuurder te verstrekken. Deze waarborg is een zaak tussen huurder(s) en eigenaar/verhuurder en valt buiten de huurovereenkomst tussen huurder(s) en Portugal Villas . De waarborgsom wordt weer gerestitueerd onder eventuele aftrek van kosten voor door huurder(s) aangebrachte schade of vermissing van de accommodatie toebehorende goederen. De eigenaar/verhuurder kan zich het recht voorbehouden om de waarborgsom later terug te storten, dan wel terug te zenden. Portugal Villas  aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor heffing c.q. terugbetaling van de waarborgsom, al dan niet onder aftrek van kosten.
2.  Portugal Villas kan de waarborgsom ten behoeve van de eigenaar in ontvangst nemen. Portugal Villas  heeft ter zake geen enkele zeggenschap en is gehouden om de waarborgsom op eerste verzoek aan de eigenaar ter beschikking te stellen. Na de verblijfsperiode kan deze waarborgsom pas na toestemming van de eigenaar aan huurder(s) worden terugbetaald. Te dien aangaande aanvaardt Portugal Villas dan ook geen enkele aansprakelijkheid.

Artikel 6 – Bijkomende kosten

1.Eventuele ‘bijkomende kosten’ – zoals de kosten voor schoonmaak, toeristenbelasting, telefoongebruik, etc. – kunnen ter plaatse aan de sleutelhouder of eigenaar/verhuurder dan wel via Portugal Villas worden voldaan. Portugal Villas aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele tussentijdse wijzigingen in de vermelde bedragen.

Artikel 7 – Informatie.

1. Alle benodigde gegevens voor het sluiten van de huurovereenkomst en de uitvoering daarvan zullen door de huurder(s) en de eventuele reisgenoot/reisgenoten aan Portugal Villas dan wel de wederverkoper worden verstrekt.
2. Bij vertrek naar, terugkomst uit en gedurende het verblijf in het gehuurde object dient/dienen de huurder(s) in het bezit te zijn van de benodigde (reis) documenten, zoals een geldig paspoort, een toeristenkaart (waar toegestaan) en eventueel rijbewijs en groene kaart.
3. Indien huurder(s) de reis niet (geheel) kan/kunnen maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn/hun rekening.

 

Artikel 8 – Reisbescheiden

Portugal Villas zal ervoor zorg dragen dat de reisbescheiden uiterlijk 14 dagen voor de vertrekdatum aan de huurder(s) worden toegezonden; mocht om gewichtige redenen deze termijn moeten worden overschreden, dan zal Portugal Villas dit tijdig aan huurder(s) bekendmaken.

 

Artikel 9 – Wijzigingen door de huurder(s).

1. Iedere verlangde afwijking van of toevoeging aan het aanbod van Portugal Villas vereist de nadrukkelijke schriftelijke instemming van Portugal Villas.
2. Tot 28 dagen vóór de eerste dag van het geboekte verblijf kan/kunnen huurder(s) wijziging in de huurovereenkomst verzoeken. Deze wijziging zal voor zover mogelijk worden aangebracht. Voorwaarde hierbij is, dat de huurder(s) de gewijzigde huursom voldoet/voldoen conform de regeling zoals genoemd in artikel 3, eventueel onder aftrek van reeds betaalde gelden. Huurder(s) is/zijn voorts gehouden de wijzigingskosten ad € 40,- per boeking plus eventuele, voor de verlangde afwijking of toevoeging gemaakte communicatiekosten zoals telefax, telefoon- en telexkosten, te betalen.
3. Over de verzochte wijziging als genoemd in lid 1 zal zo spoedig mogelijk worden beslist. Afwijzing zal mondeling of schriftelijk worden toegelicht.
4. Vanaf 28 dagen vóór de eerste dag van het geboekte verblijf zal wijziging niet mogelijk zijn.
5. Wanneer een verzoek om een wijziging, als bedoeld in lid 1, wordt afgewezen en huurder(s) handhaaft/ handhaven desondanks zijn/hun verzoek tot wijziging, dan zal dit door  Portugal Villas  als een annulering van de reisovereenkomst worden beschouwd en zullen de annuleringsvoorwaarden, overeenkomstig artikel 11 van toepassing zijn.

Artikel 10 – In-de-plaatsstelling.

1. Mocht(en) één huurder of meerdere huurders verhinderd zijn aan de reis deel te nemen, dan kan/kunnen deze huurder(s) op verzoek worden vervangen door een andere persoon c.q. door andere personen; hierbij gelden de in lid 2 vermelde voorwaarden.
2. Voorwaarden ten aanzien van de in lid 1 bedoelde in-de-plaatsstelling:
a. de andere persoon (personen) voldoet/voldoen aan alle voorwaarden, die aan de huurovereenkomst verbonden zijn en daaruit voortvloeien.
b. het verzoek dient uiterlijk 7 dagen vóór de eerste dag van het geboekte verblijf te zijn ingediend, dan wel zoveel eerder dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht c.q. uitgevoerd.
c. voorwaarden van overige bij de uitvoering betrokken dienstverleners mogen niet conflicteren met de in-de-plaatsstelling.
3. De huurder(s) en plaatsvervanger(s) van de oorspronkelijke huurder(s) is/zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover Portugal Villas voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom alsmede de verdere kosten die volgens deze huurvoorwaarden voor rekening van de huurder(s) komen.

Artikel 11 – Annulering door huurder(s).

1. Bij annulering van de huurovereenkomst door de huurder(s), worden de volgende annuleringskosten in rekening gebracht:
a. bij annulering tot 8 weken vóór de eerste dag van het geboekte verblijf: het aanbetalingsbedrag;
b. bij annulering vanaf 8 weken vóór de eerste dag van het geboekte verblijf: het volledige factuurbedrag.
2.
a. Wanneer meerdere huurders gezamenlijk een verblijf in één accommodatie hebben geboekt en hiervoor meerdere huurovereenkomsten zijn afgesloten, geldt annulering door één van de huurders als annulering van alle huurovereenkomsten, zodat door alle huurders de bedragen, bedoeld in voorgaande leden, moeten worden betaald.
b. Indien de overblijvende huurders de huurovereenkomsten in stand willen houden en dit schriftelijk aan Portugal Villas kenbaar maken, is dit mogelijk onder de voorwaarde, dat de overblijvende huurders de totale huursom betalen conform het bepaalde in artikel 3.
c. Indien de overblijvende huurders een nieuwe huurovereenkomst voor hetzelfde tijdvak en dezelfde accommodatie willen aangaan, worden de voor de overblijvende huurders ontvangen annuleringsgelden in mindering gebracht op de nieuwe reissom(men). Het totaalbedrag van annuleringsgeld en verhoogde huursom(men) zal het totaal van de huursommen voor de oorspronkelijke huurders nooit te boven gaan.

Artikel 12 – Opzegging door Portugal Villas.

1. In het geval van gewichtige of buitengewone omstandigheden (brand, natuurrampen, oorlogsgeweld, etc.) kan Portugal Villas  de huurovereenkomst opzeggen, hetgeen direct aan huurder(s) zal worden meegedeeld.
2. Portugal Villas  zal in geval van annulering als genoemd in lid 1 trachten een alternatief aan te bieden in de vorm van een gelijkwaardige accommodatie. Is dit niet mogelijk, of accepteert/accepteren de huurder(s) het aangeboden alternatief niet, dan zal terugstorting van de volledige huursom plaatsvinden. Enige andere schade ten gevolge van de annulering zal niet door Portugal Villas worden vergoed.
3. Opzegging wegens over- of dubbelboeking wordt  Portugal Villas toegerekend.

Artikel 13 – Wijziging door Portugal Villas.

1. Portugal Villas  heeft het recht de huurovereenkomst te wijzigen bij omstandigheden als bedoeld in artikel 12, lid 1.
2. Indien bij aankomst van huurder(s) in de accommodatie blijkt, dat een belangrijk gedeelte van de diensten, waarop de overeenkomst betrekking heeft, niet wordt verleend, dan zal Portugal Villas  zich inspannen om passende, alternatieve regelingen te treffen.
3. Als een wijziging Portugal Villas kan worden toegerekend en huurder(s) hierdoor schade lijdt/lijden, is Portugal Villas verplicht die schade te vergoeden; het schadebedrag zal de totale huursom echter nimmer te boven gaan. Wijzigingen door over- of dubbelboeking worden Portugal Villas toegerekend. Indien de oorzaak van de wijziging aan huurder(s) kan worden toegerekend, komen de kosten hiervan voor rekening van huurder(s).

Artikel 14 – Aansprakelijkheid.

1. Huurder(s) zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.
2. Portugal Villas  is verantwoordelijk voor een goede uitvoering van de uit de huurovereenkomst voortvloeiende verplichtingen, zulks met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 12, 13, 15, 16 en 17.
3. Portugal Villas  is niet gebonden aan fouten en vergissingen in haar catalogus of andere publicaties.
4. Portugal Villas draagt geen verantwoordelijkheid voor journalistieke publicaties, teksten, foto’s, folders en ander voorlichtingsmateriaal, voor zover deze onder verantwoordelijkheid van derden wordt uitgegeven.

Artikel 15 – Overmacht en verlening van hulp en bijstand.

1. Portugal Villas is niet aansprakelijk voor het niet of ten dele uitvoeren van de huurovereenkomst in geval van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan het geval dat de door Portugal Villas  ingeschakelde dienstverleners, waarvan Portugal Villas afhankelijk is, nalatig blijven.
2. Portugal Villas  zal in moeilijkheden verkerende huurder(s) hulp bieden, voor zover dit binnen haar mogelijkheden ligt.
3. Is/zijn de tekortkoming(en) in de uitvoering van de huurovereenkomst aan Portugal Villas toe te rekenen, dan zullen de daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van Portugal Villas / villa eigenaar  komen; het schadebedrag zal de totale huursom echter nimmer te boven gaan. De kosten komen voor rekening van huurder(s) indien de oorzaak van de tekortkoming(en) aan de huurder(s) is/zijn toe te rekenen.

Artikel 16 – Uitsluiting en beperkingen aansprakelijk- heid Portugal Villas.

1. Portugal Villas aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat, c.q. zou bestaan uit hoofde van een reis- en/of annuleringskostenverzekering.
2. Indien Portugal Villas jegens huurder(s) aansprakelijk is voor derving van reisgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste éénmaal de huursom.
3. De in lid 1 opgenomen uitsluiting en/of beperking van de aansprakelijkheid van Portugal Villas geldt ook ten behoeve van werknemers van Portugal Villas  worden vergoed, de wederverkoper en betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel, tenzij verdrag of wet dit uitsluit.

Artikel 17 – Verplichtingen van huurder(s).

1. De huurder(s) is/zijn verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van Portugal Villas . Huurder(s) is/zijn, zowel jegens de eigenaar als jegens Portugal Villas aansprakelijk voor de door hen veroorzaakte schade.
2. Het is huurder(s) niet toegestaan, de accommodatie met meer personen te bewonen dan het maximale toegestane aantal, zoals genoemd in de omschrijving/huurcontract van de accommodatie. Overschrijding van dit aantal kan verbreking van de huurovereenkomst tot gevolg hebben, waarbij geen recht op schadevergoeding bestaat.
3. Huurder(s) die zodanige hinder of last oplevert/opleveren of kan/ kunnen opleveren, dat een goede uitvoering van een verblijf in de gehuurde accommodatie daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan/kunnen door Portugal Villas van (voortzetting van) het verblijf worden uitgesloten, indien van haar in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van huurder(s), indien en voor zover de gevolgen van hinder of last hem/hen kunnen worden toegerekend.
4. Huurder(s) is/zijn verplicht elke nalatigheid bij de uitvoering van de huurovereenkomst, die ter plaatse door hem/hen wordt/worden geconstateerd, zo spoedig mogelijk, en in ieder geval binnen 24 uur na de constatering, schriftelijk of in andere passende vorm mee te delen aan de betrokken dienstverlener en/of aan Portugal Villas of diens vertegenwoordiger ter plekke.

Artikel 18 – Rente en incassokosten.

De huurder(s) die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens Portugal Villas heeft/hebben voldaan, is/zijn over de hoofdsom een rente verschuldigd van 1% over iedere maand of gedeelte van een maand vertraging. Voorts is/zijn hij/zij gehouden tot vergoeding van alle buitengerechtelijke incassokosten, te stellen op 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 50,-.

Artikel 19 – Reclames en geschillen.

Als een op de plaats van bestemming geconstateerde nalatigheid bij de uitvoering van de huurovereenkomst als bedoeld in artikel 17, lid 3 leidt tot een klacht, dan dient deze voor zover mogelijk op de plaats van bestemming en zo spoedig mogelijk, en in ieder geval binnen 24 uur na de constatering, schriftelijk of in andere passende vorm te worden ingediend bij de plaatselijke vertegenwoordiger van Portugal Villas , Portugal Villas zelf of de verstrekker van de betrokken dienst, die direct zal streven naar passende oplossingen. Als indiening van een klacht niet mogelijk is wegens het ontbreken van een plaatselijke vertegenwoordiger, dient de klager onverwijld, en in ieder geval binnen 24 uur na de constatering, contact op te nemen met Portugal Villas. Als de klacht niet bevredigend wordt opgelost, dient deze uiterlijk binnen één maand na terugkeer in Nederland opnieuw schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend bij Portugal Villas.