• Altijd gegarandeerd de beste huurprijs
 • 20+ jaar ervaring
 • Direct van de eigenaar
 • Veilig en zonder verborgen kosten

 

Klik voor voor een afdrukbare versie van de Huurvoorwaarden Portugal villas

Algemene huurvoorwaarden thuiswinkel waarborg fonds en Portugalvillas

Artikel 1 – Begripsverklaringen. In deze huurvoorwaarden wordt verstaan onder:

A. Portugal Villas: Portugal Villas, de onderneming die aan één of meerdere personen tegen betaling accommodatie aanbiedt.
B. Huurovereenkomst: de overeenkomst waarbij Portugal Villas zich jegens haar wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door haar aangeboden accommodatie.
C. Huurder(s):
a. de wederpartij van Portugal Villas ;
b. degene te wiens behoeve en met wiens instemming de huurovereenkomst is afgesloten, of
c. degene die, overeenkomstig artikel 10 van deze voorwaarden, in de plaats is getreden van de oorspronkelijke wederpartij van Portugal Villas.
D. Wederverkoper: de persoon die of het bedrijf dat – eventueel – tussen huurder(s) en Portugal Villas bij het sluiten van een huurovereenkomst. Alle in deze voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief BTW.

 

Artikel 2 – Totstandkoming huurovereenkomst

1. De huurovereenkomst komt tot stand zodra de huurder(s) het aanbod van Portugal Villas heeft/hebben geaccepteerd. Deze acceptatie kan zowel mondeling als schriftelijk en zowel rechtstreeks als via bemiddeling van een wederverkoper plaatsvinden.
2. Het aanbod van Portugal Villas is vrijblijvend en kan zonodig door Portugal Villas worden herroepen . Deze herroeping kan geschieden tot maximaal 48 uur na aanvaarding door de huurder(s).

 

Artikel 3 – Betaling

1. Direct na het tot stand komen van de huurovereenkomst dient een aanbetaling te worden gedaan die gelijk is aan 50% van de totale overeengekomen huur-/reissom, met een minimum van € 250,- per accommodatie, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Het restant van de huur-/reissom dient uiterlijk 8 weken vóór de dag van vertrek te zijn bijgeschreven op de bankrekening van Portugal Villas /de wederverkoper, dan wel contant bij Portugal Villas /de wederverkoper zijn voldaan, ten bewijze waarvan een voor ontvangst getekende rekening/kwitantie moet kunnen worden overlegd.
3. Bij niet tijdige betaling kan – na sommatie en na verstrijking van de in de sommatie gestelde termijn – de huurovereenkomst door of namens Portugal Villas met onmiddellijke ingang worden opgezegd; in voornoemd geval zullen de annuleringsvoorwaarden zoals gesteld in artikel 11 van toepassing zijn.
4. Indien de huurovereenkomst binnen 8 weken voor vertrek tot stand komt, dient direct de gehele huur-/reissom te worden voldaan.

 

Artikel 4 – Huursom

1. De gepubliceerde huursom geldt per accommodatie, tenzij anders aangegeven. Bij de huursom inbegrepen zijn de diensten en voorzieningen die eveneens op de website zijn vermeld.
2. De op de website gepubliceerde huursom is gebaseerd op de prijzen, heffingen en belastingen, zoals deze Portugal Villas bekend waren ten tijde van publicatie. Mochten zich tussen het tijdstip van verschijnen van de website en het tijdstip van vertrek wijzigingen voordoen in de prijzen, heffingen en belastingen, dan is Portugal Villas gerechtigd om tot 20 dagen voor de aanvang van de reis de huursom te verhogen. De reisorganisator kan tot twintig dagen voor aanvang van de reis de reissom verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerskosten (met inbegrip van brandstofkosten) of de verschuldigde belastingen en heffingen. Bij toepassing van deze bepaling geeft de reisorganisator aan op welke wijze de verhoging is berekend. De reiziger kan deze verhoging afwijzen.

 

Artikel 5 – Waarborgsom.

1. Voorafgaande aan het verblijf in de bij Portugal Villas gehuurde accommodatie dient/dienen de huurder(s) een waarborgsom aan de sleutelhouder of eigenaar/verhuurder te verstrekken. Deze waarborg is een zaak tussen huurder(s) en eigenaar/verhuurder en valt buiten de huurovereenkomst tussen huurder(s) en Portugal Villas . De waarborgsom wordt weer gerestitueerd onder eventuele aftrek van kosten voor door huurder(s) aangebrachte schade of vermissing van de accommodatie toebehorende goederen. De eigenaar/verhuurder kan zich het recht voorbehouden om de waarborgsom later terug te storten, dan wel terug te zenden. Portugal Villas aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor heffing c.q. terugbetaling van de waarborgsom, al dan niet onder aftrek van kosten.
2. Portugal Villas kan de waarborgsom ten behoeve van de eigenaar in ontvangst nemen. Portugal Villas heeft ter zake geen enkele zeggenschap en is gehouden om de waarborgsom op eerste verzoek aan de eigenaar ter beschikking te stellen. Na de verblijfsperiode kan deze waarborgsom pas na toestemming van de eigenaar aan huurder(s) worden terugbetaald. Te dien aangaande aanvaardt Portugal Villas dan ook geen enkele aansprakelijkheid.

 

Artikel 6 – Bijkomende kosten

1. Eventuele ‘bijkomende kosten’ – zoals de kosten voor schoonmaak, toeristenbelasting, telefoongebruik, etc. – kunnen ter plaatse aan de sleutelhouder of eigenaar/verhuurder dan wel via Portugal Villas worden voldaan. Portugal Villas aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele tussentijdse wijzigingen in de vermelde bedragen voor zover wettelijk is toegestaan.

 

Artikel 7 – Informatie

1. Alle benodigde gegevens voor het sluiten van de huurovereenkomst en de uitvoering daarvan zullen door de huurder(s) en de eventuele reisgenoot/reisgenoten aan Portugal Villas dan wel de wederverkoper worden verstrekt.
2. Bij vertrek naar, terugkomst uit en gedurende het verblijf in het gehuurde object dient/dienen de huurder(s) in het bezit te zijn van de benodigde (reis) documenten, zoals een geldig paspoort, een toeristenkaart (waar toegestaan) en eventueel rijbewijs en groene kaart.
3. Indien huurder(s) de reis niet (geheel) kan/kunnen maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn/hun rekening.

 

Artikel 8 – Reisbescheiden

Portugal Villas zal ervoor zorg dragen dat de reisbescheiden uiterlijk 14 dagen voor de vertrekdatum aan de huurder(s) worden toegezonden; mocht om gewichtige redenen deze termijn moeten worden overschreden, dan zal Portugal Villas dit tijdig aan huurder(s) bekendmaken.

 

Artikel 9 – Wijzigingen door de huurder(s)

1. Iedere verlangde afwijking van of toevoeging aan het aanbod van Portugal Villas vereist de nadrukkelijke schriftelijke instemming van Portugal Villas.
2. Tot 28 dagen vóór de eerste dag van het geboekte verblijf kan/kunnen huurder(s) wijziging in de huurovereenkomst verzoeken. Deze wijziging zal voor zover mogelijk worden aangebracht. Voorwaarde hierbij is, dat de huurder(s) de gewijzigde huursom voldoet/voldoen conform de regeling zoals genoemd in artikel 3, eventueel onder aftrek van reeds betaalde gelden. Huurder(s) is/zijn voorts gehouden de wijzigingskosten ad € 40,- per boeking plus eventuele, voor de verlangde afwijking of toevoeging gemaakte communicatiekosten zoals telefax, telefoon- en telexkosten, te betalen.
3. Over de verzochte wijziging als genoemd in lid 1 zal zo spoedig mogelijk worden beslist. Afwijzing zal mondeling of schriftelijk worden toegelicht.
4. Vanaf 28 dagen vóór de eerste dag van het geboekte verblijf zal wijziging niet mogelijk zijn.
5. Wanneer een verzoek om een wijziging, als bedoeld in lid 1, wordt afgewezen en huurder(s) handhaaft/ handhaven desondanks zijn/hun verzoek tot wijziging, dan zal dit door Portugal Villas als een annulering van de reisovereenkomst worden beschouwd en zullen de annuleringsvoorwaarden, overeenkomstig artikel 11 van toepassing zijn.

 

Artikel 10 – In-de-plaatsstelling

1. Mocht(en) één huurder of meerdere huurders verhinderd zijn aan de reis deel te nemen, dan kan/kunnen deze huurder(s) op verzoek worden vervangen door een andere persoon c.q. door andere personen; hierbij gelden de in lid 2 vermelde voorwaarden.
2. Voorwaarden ten aanzien van de in lid 1 bedoelde in-de-plaatsstelling:
a. de andere persoon (personen) voldoet/voldoen aan alle voorwaarden, die aan de huurovereenkomst verbonden zijn en daaruit voortvloeien.
b. het verzoek dient uiterlijk 7 dagen vóór de eerste dag van het geboekte verblijf te zijn ingediend, dan wel zoveel eerder dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht c.q. uitgevoerd.
c. voorwaarden van overige bij de uitvoering betrokken dienstverleners mogen niet conflicteren met de in-de-plaatsstelling.
3. De huurder(s) en plaatsvervanger(s) van de oorspronkelijke huurder(s) is/zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover Portugal Villas voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom alsmede de verdere kosten die volgens deze huurvoorwaarden voor rekening van de huurder(s) komen.

 

Artikel 11 – Annulering door huurder(s)

1. Bij annulering van de huurovereenkomst door de huurder(s), worden de volgende annuleringskosten in rekening gebracht:
a. bij annulering tot 8 weken vóór de eerste dag van het geboekte verblijf: het aanbetalingsbedrag;
b. bij annulering vanaf 8 weken vóór de eerste dag van het geboekte verblijf: het volledige factuurbedrag.
2.
a. Wanneer meerdere huurders gezamenlijk een verblijf in één accommodatie hebben geboekt en hiervoor meerdere huurovereenkomsten zijn afgesloten, geldt annulering door één van de huurders als annulering van alle huurovereenkomsten, zodat door alle huurders de bedragen, bedoeld in voorgaande leden, moeten worden betaald.
b. Indien de overblijvende huurders de huurovereenkomsten in stand willen houden en dit schriftelijk aan Portugal Villas kenbaar maken, is dit mogelijk onder de voorwaarde, dat de overblijvende huurders de totale huursom betalen conform het bepaalde in artikel 3.
c. Indien de overblijvende huurders een nieuwe huurovereenkomst voor hetzelfde tijdvak en dezelfde accommodatie willen aangaan, worden de voor de overblijvende huurders ontvangen annuleringsgelden in mindering gebracht op de nieuwe reissom(men). Het totaalbedrag van annuleringsgeld en verhoogde huursom(men) zal het totaal van de huursommen voor de oorspronkelijke huurders nooit te boven gaan.

 

Artikel 12 – Opzegging door Portugal Villas

1. In het geval van gewichtige of buitengewone omstandigheden (brand, natuurrampen, oorlogsgeweld, etc.) kan Portugal Villas de huurovereenkomst opzeggen, hetgeen direct aan huurder(s) zal worden meegedeeld.
2. Portugal Villas zal in geval van annulering als genoemd in lid 1 trachten een alternatief aan te bieden in de vorm van een gelijkwaardige accommodatie. Is dit niet mogelijk, of accepteert/accepteren de huurder(s) het aangeboden alternatief niet, dan zal terugstorting van de volledige huursom plaatsvinden. Enige andere schade ten gevolge van de annulering zal niet door Portugal Villas worden vergoed.
3. Opzegging wegens over- of dubbelboeking wordt Portugal Villas toegerekend.

 

Artikel 13 – Wijziging door Portugal Villas

1. Portugal Villas heeft het recht de huurovereenkomst te wijzigen bij omstandigheden als bedoeld in artikel 12, lid 1.
2. Indien bij aankomst van huurder(s) in de accommodatie blijkt, dat een belangrijk gedeelte van de diensten, waarop de overeenkomst betrekking heeft, niet wordt verleend, dan zal Portugal Villas zich inspannen om passende, alternatieve regelingen te treffen, zoals een gelijkwaardige woning of de diensten ter plekke op te lossen.
3. Als een wijziging Portugal Villas kan worden toegerekend en huurder(s) hierdoor schade lijdt/lijden, is Portugal Villas verplicht die schade te vergoeden. Wijzigingen door over- of dubbelboeking worden Portugal Villas toegerekend. Indien de oorzaak van de wijziging aan huurder(s) kan worden toegerekend, komen de kosten hiervan voor rekening van huurder(s).

 

Artikel 14 – Aansprakelijkheid

1. Huurder(s) zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.
2. Portugal Villas is verantwoordelijk voor een goede uitvoering van de uit de huurovereenkomst voortvloeiende verplichtingen, zulks met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 12, 13, 15, 16 en 17.
3. Portugal Villas draagt geen verantwoordelijkheid voor journalistieke publicaties, teksten, foto’s, folders en ander voorlichtingsmateriaal, voor zover deze onder verantwoordelijkheid van derden wordt uitgegeven.

 

Artikel 15 – Overmacht en verlening van hulp en bijstand

1. Portugal Villas is niet aansprakelijk voor het niet of ten dele uitvoeren van de huurovereenkomst in geval van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan het geval dat de door Portugal Villas ingeschakelde dienstverleners, waarvan Portugal Villas afhankelijk is, nalatig blijven.
2. Portugal Villas zal in moeilijkheden verkerende huurder(s) hulp bieden, voor zover dit binnen haar mogelijkheden ligt.
3. Is/zijn de tekortkoming(en) in de uitvoering van de huurovereenkomst aan Portugal Villas toe te rekenen, dan zullen de daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van Portugal Villas / villa eigenaar komen; het schadebedrag zal na redelijkheid en billijkheid worden vast gesteld. De kosten komen voor rekening van huurder(s) indien de oorzaak van de tekortkoming(en) aan de huurder(s) is/zijn toe te rekenen.

 

Artikel 16 – Uitsluiting en beperkingen aansprakelijkheid Portugal Villas

1. Portugal Villas aanvaardt geen aansprakelijkheid voor zo ver wettelijk is toegestaan voor schade waartegen je verzekerd bent, waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat, c.q. zou bestaan uit hoofde van een reis- en/of annuleringskostenverzekering.
2. Indien Portugal Villas jegens huurder(s) aansprakelijk is voor derving van reisgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste éénmaal de huursom.
3. De in lid 1 opgenomen uitsluiting en/of beperking van de aansprakelijkheid van Portugal Villas geldt ook ten behoeve van werknemers van Portugal Villas. De wederverkoper en betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel, tenzij verdrag of wet dit uitsluit.

 

Artikel 17 – Verplichtingen van huurder(s)

1. De huurder(s) is/zijn verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van Portugal Villas . Huurder(s) is/zijn, zowel jegens de eigenaar als jegens Portugal Villas aansprakelijk voor de door hen veroorzaakte schade.
2. Het is huurder(s) niet toegestaan, de accommodatie met meer personen te bewonen dan het maximale toegestane aantal, zoals genoemd in de omschrijving/huurcontract van de accommodatie. Overschrijding van dit aantal kan verbreking van de huurovereenkomst tot gevolg hebben, waarbij geen recht op schadevergoeding bestaat.
3. Huurder(s) die zodanige hinder of last oplevert/opleveren of kan/ kunnen opleveren, dat een goede uitvoering van een verblijf in de gehuurde accommodatie daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan/kunnen door Portugal Villas van (voortzetting van) het verblijf worden uitgesloten, indien van haar in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van huurder(s), indien en voor zover de gevolgen van hinder of last hem/hen kunnen worden toegerekend.
4. Huurder(s) is/zijn verplicht elke nalatigheid bij de uitvoering van de huurovereenkomst, die ter plaatse door hem/hen wordt/worden geconstateerd, zo spoedig mogelijk, en in ieder geval binnen 24 uur na de constatering, schriftelijk of in andere passende vorm mee te delen aan de betrokken dienstverlener en/of aan Portugal Villas of diens vertegenwoordiger ter plekke.

 

Artikel 18 – Reclames en geschillen

Als een op de plaats van bestemming geconstateerde nalatigheid bij de uitvoering van de huurovereenkomst als bedoeld in artikel 17, lid 3 leidt tot een klacht, dan dient deze voor zover mogelijk op de plaats van bestemming en zo spoedig mogelijk, en in ieder geval binnen 24 uur na de constatering, schriftelijk of in andere passende vorm te worden ingediend bij de plaatselijke vertegenwoordiger van Portugal Villas , Portugal Villas zelf of de verstrekker van de betrokken dienst, die direct zal streven naar passende oplossingen. Als indiening van een klacht niet mogelijk is wegens het ontbreken van een plaatselijke vertegenwoordiger, dient de klager onverwijld, en in ieder geval binnen 24 uur na de constatering, contact op te nemen met Portugal Villas. Als de klacht niet bevredigend wordt opgelost, dient deze uiterlijk binnen één maand na terugkeer in Nederland opnieuw schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend bij Portugal Villas.

 

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie (hierna: Thuiswinkel.org) zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 1 juni 2014.

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 – De prijs
Artikel 12 – Nakoming en extra garantie
Artikel 13 – Levering en uitvoering
Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 15 – Betaling
Artikel 16 – Klachtenregeling
Artikel 17 – Geschillen
Artikel 18 – Branchegarantie
Artikel 19 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 20 – Wijziging van de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van Thuiswinkel.org en producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping; Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
 12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Portugalvillas
Handelend onder de naam/namen:
– Portugalvillas

Vestigingsadres:
Weerdjeslaan 51
7006 BB Doetinchem
Nederland

Telefoonnummer: 0612994924

Bereikbaarheid:
Van maandag t/m zondag vanaf 10.00 uur tot 21.00 uur

E-mailadres: info@portugalvillas.nl

KvK-nummer: 57099553
Btw-nummer: NL129263205B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5  De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  • het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  • de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
  • de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
  • indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij producten:

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  • als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
  • als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  • bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

 1. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

 1. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 2. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
 7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
  • de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
  • de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
 8. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
  • hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
  • hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
  • de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
 9. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9  Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
  • de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  • de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 4. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;
 5. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
 6. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
 7. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 8. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 9. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 10. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 11. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 12. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 13. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
 14. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
  • de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  • de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 11 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
  • deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  • de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur:

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 15 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 16 – Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van Thuiswinkel.org www.thuiswinkel.org. De klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar Thuiswinkel.org gestuurd.
 5. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 17 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).
 3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.
 4. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil uiterlijk 12 maanden na de datum waarop de consument de klacht bij de ondernemer indiende, schriftelijk of in een andere door de Commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.
 5. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Bij voorkeur meldt de consument dit eerst aan de ondernemer.
 6. Wanneer de ondernemer een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
 7. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2404/thuiswinkel). De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.
 8. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.
 9. Indien naast de Geschillencommissie Thuiswinkel een andere erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand de Geschillencommissie Thuiswinkel bij voorkeur bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere erkende bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie.

Artikel 18 – Branchegarantie

 1. Thuiswinkel.org staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de Geschillencommissie Thuiswinkel door haar leden, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal een bedrag van €10.000,- per bindend advies, wordt dit bedrag door Thuiswinkel.org aan de consument uitgekeerd. Bij bedragen groter dan €10.000,- per bindend advies, wordt €10.000,- uitgekeerd. Voor het meerdere heeft Thuiswinkel.org een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies nakomt.
 2. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consument een schriftelijk beroep hierop doet bij Thuiswinkel.org en dat hij zijn vordering op de ondernemer overdraagt aan Thuiswinkel.org. Indien de vordering op de ondernemer meer bedraagt dan €10.000,-, wordt de consument aangeboden zijn vordering voor zover die boven het bedrag van €10.000,- uitkomt over te dragen aan Thuiswinkel.org, waarna deze organisatie op eigen naam en kosten de betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de consument.

Artikel 19 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 20 – Wijziging van de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

 1. Thuiswinkel.org zal deze algemene voorwaarden niet wijzigen dan in overleg met de Consumentenbond.
 2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.

Thuiswinkel.org
www.thuiswinkel.org
Horaplantsoen 20, 6717 LT Ede
Postbus 7001, 6710 CB Ede

 

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 • Aan: [ naam ondernemer][ geografisch adres ondernemer][ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar][ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]
 • Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffendede verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,herroept/herroepen*
 • Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]
 • [Naam consumenten(en)]
 • [Adres consument(en)]
 • [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.