• Altijd gegarandeerd de beste huurprijs
  • 20+ jaar ervaring
  • Direct van de eigenaar
  • Veilig en zonder verborgen kosten

Klantenservice

Herroepingrecht:

Artikel 6 – Reserveringsbevestiging en totstandkoming Overeenkomst. 6.1. De Overeenkomst komt tot stand tussen Eigenaar en Huurder. 6.2. Indien de Overeenkomst wordt gesloten via bemiddeling door Portugal villas, komt de Overeenkomst tot stand zodra de Reserveringsaanvraag door Portugal villas is ontvangen én de reservering door Portugal villas schriftelijk aan Huurder is bevestigd middels de Reserveringsbevestiging, onder de ontbindende voorwaarde dat Eigenaar binnen twee werkdagen na de totstandkoming van de Overeenkomst alsnog aangeeft – om welke reden dan ook – dat huur in die betreffende periode niet mogelijk is. 6.3. De Reserveringsbevestiging is definitief en kan niet worden herroepen, tenzij Huurder zich op Artikel 8, lid 1 beroept. De Wet Koop op afstand, in het bijzonder de daarin gegeven bedenktermijn van 14 dagen, geldt niet voor reizen afgesloten via internet. In deze wet wordt een uitzondering gemaakt voor de toeristische sector wegens het specifieke karakter van de geleverde diensten, in aansluiting op de Europese richtlijn betreffende de verkoop op afstand, die eveneens in een uitzondering voorziet voor diensten betreffende logies. Ingevolge artikel 8, lid 3, sub a van Algemene Voorwaarden Thuiswinkel zijn de diensten van Portugal villas uitgesloten van het herroepingrecht als bedoeld in artikel 6 van voornoemde voorwaarden. 6.4. Eventuele restituties geschieden uitsluitend aan Huurder.

Klachten

Artikel 18 – Klachten 18.1. Een klacht over het Vakantiehuis dient Huurder altijd binnen 24 uur na het ontstaan daarvan, rechtstreeks te melden aan Eigenaar of Beheerder, zodat Eigenaar in staat wordt gesteld de klacht te adresseren. Huurder dient Eigenaar altijd in de gelegenheid te stellen eventuele gebreken te herstellen en daartoe toegang te verlenen tot het Vakantiehuis. 18.2. Indien de klacht niet bevredigend wordt geadresseerd, kan Huurder uiterlijk binnen twee weken na afloop van de huurperiode, de klacht, gericht aan Eigenaar, schriftelijk bij Portugal villas indienen onder vermelding van alle ter zake doende gegevens en vergezeld van bewijzen in de vorm van getuigenverklaringen en/of foto’s. 18.3. Portugal villas zal de klacht namens Huurder doorgeven aan desbetreffende Eigenaar. In een situatie als genoemd in lid 2 van dit artikel 18, zal Portugal villas in contact treden met Eigenaar en tussen Huurder en Eigenaar bemiddelen teneinde te trachten een minnelijke oplossing tot stand te brengen. Het bepaalde in dit artikel 18.3 is uitsluitend een inspanningsverplichting van Portugal villas. 18.4. Indien geen minnelijke oplossing van de klacht wordt bereikt tussen Huurder en Eigenaar, zal Portugal villas, op verzoek van Huurder de ter hare beschikking staande gegevens van Eigenaar aan hem/haar kenbaar maken teneinde Huurder in de gelegenheid te stellen een eis tot schadevergoeding jegens Eigenaar in te stellen. 18.5. Bij vroegtijdig vertrek (zonder overleg en voorafgaande schriftelijke overeenstemming daarover met Eigenaar) uit het Vakantiehuis, blijft de totale Huursom verschuldigd en ontslaat dit Eigenaar van iedere vorm van schadeloosstelling. 18.6. Klachten over door Portugal villas verstrekte adviezen en informatie, kunnen door Huurder bij voorkeur binnen één maand na afloop van de gereserveerde dienst of, als de reis geen doorgang heeft gevonden, bij voorkeur binnen één maand na de oorspronkelijke vertrekdatum, genoemd in de reisbescheiden, bij Portugal villas worden ingediend. 18.7. Portugal villas zal uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de klacht schriftelijk een inhoudelijke reactie geven aan Huurder.

Portugal villas biedt jou ten minste de volgende 8 zekerheden:

1. Het bedrijf bestaat écht en bereik je zo:

Portugalvillas
Vestigingsadres:
Weerdjeslaan 51

7006 BB Doetinchem

Telefoonnummer:
0314 343447
E-mailadres:
info@portugalvillas.nl
Website:
www.portugalvillas.nl

KvK-nummer:
57099553

2. Consumentenbond ondersteunt de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Algemene voorwaarden zijn overeengekomen samen met de consumentenbond en gemakkelijk vindbaar op de website van portugalvillas.nl.
Let op: er geldt geen wettelijke bedenktijd van 14 dagen voor pakketreizen, vervoer, catering en andere vormen van vrijetijdsbesteding als dit gebonden is aan een bepaalde periode of datum.
Bekijk alle uitzonderingen op het herroepingsrecht in artikel 10 van onze algemene voorwaarden >

3. Helder aanbod: je weet precies wat je koopt

Elk product en/of elke dienst heeft een duidelijke omschrijving die overeenkomt met de werkelijkheid.

4. Overzichtelijk bestelproces

Het bestelproces verloopt via eenduidige stappen. Het is duidelijk wat je bestelt voordat je een aankoopverplichting aangaat en je krijgt nog een kans om deze te corrigeren voor het plaatsen van de bestelling.

5. Prijzen zijn duidelijk

Je wordt goed geïnformeerd over alle eventuele bijkomende kosten, zoals verzend-, betaal-, polis- of administratiekosten. Dus geen onaangename kosten achteraf. Opgegeven huurprijzen en kosten, zoals vermeld op de website van Portugalvillas, zijn altijd inclusief BTW.

6. Veilige betaalomgeving

Wanneer je een betaling doet in de webshop, verloopt dit via een beveiligde verbinding met een SSL-certificaat (HTTPS en/of slotje onder of boven aan de webpagina).

7. Zorgvuldige omgang met jouw persoonsgegevens

Portugalvillas.nl heeft een maximale inspanningsverplichting om te zorgen voor veilig transport, veilige verwerking en veilige opslag van persoonsgegevens. Regelmatig spreekt Thuiswinkel.org portugalvillas.nl aan op deze verplichtingen en voert ICT-veiligheidstests uit. Bovendien kun je je eenvoudig afmelden voor commerciële e-mails. Lees hier hoe Thuiswinkel dit borgt >

8. Gedegen klachtenbemiddeling en onafhankelijke geschillencommissie

Indien u een klacht heeft over onze service of vakantiehuizen, neem dan contact met ons op per mail. U krijgt van ons binnen 14 dagen na ontvangst van uw klacht een inhoudelijke reactie”

Indien u niet tevreden bent met de afhandeling van uw klacht dan kunt u deze ook voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel (www.sgc.nl) of aan deze Geschillencommissie via het Europees ODR Platform (https://ec.europa.eu/consumers/odr/).”

Thuiswinkel.org staat tot een bedrag van € 10.000 per uitspraak garant voor nakoming van de uitspraken. Deze garantie geldt niet in geval van surseance van betaling of faillissement van het bedrijf; Thuiswinkel Waarborg is geen garantiefonds.